Regulamin

CHARAKTER ZAWODÓW

Zawody Szlak Orlich Gniazd – Ultra SOG-Ultra mają charakter biegu terenowego po trasie wyznaczonej szlakiem turystycznym (Szlak Orlich Gniazd). Zawody polegają na przebiegnięciu (przejściu) całej trasy na czas w wyznaczonym limicie. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

 

ORGANIZATOR

Organizatorem Zawodów jest Stowarzyszenie na Rzecz Nieustającego Rozwoju VAJRA.

 

TERMIN, MIEJSCE, PROGRAM

Biuro zawodów:  Szkoła Podstawowa nr 58 im. T. Kościuszki, ul. Stanisława Pigonia 2, Kraków
Otwarcie biura: 4 października, godzina 15:00
Odprawa: godzina 19:00
Wspólne przejście na miejsce startu: godzina 19:30
Start – Kraków, Krowodrza
Meta, zakończenie, dekoracja – Częstochowa, Stary Rynek, Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego, Targowa 29, Częstochowa
Godzina startu: 4 października, godzina 20:00
Zamknięcie mety: 6 października, godzina 16:00

 

TRASA

Zawody odbędą się na trasie wytyczonej Szlakiem Orlich Gniazd od Krakowa do Częstochowy.

Dystans: ok. 161 km

Suma podejść: +2500 m 

 

PUNKTY KONTROLNE I ODŻYWCZE

Na trasie rozstawionych będzie 7 punktów odżywczych, z które będą jednocześnie punktami pomiaru czasu. Na punktach odnotowywany będzie czas przybycia zawodników. Ominięcie punktu kontrolnego jest uważane za odstąpienie od udziału w maratonie.

LIMITY/ŻYWIENIE

Lp Miejscowość Orientacyjna odległość Prognozowane przybycie najszybszego zawodnika Zamknięcie punktu Limit czasu Żywienie
1 Pieskowa Skala 26 km 4.10 22:20 5.10 1:40 5:40 Woda + Ciastka + Rodzynki
2 Rabsztyn 47 km 5.10 1:00 5.10 5:30 9:30  Woda + Ciastka + Rodzynki
3 Bydlin 62 km 5.10 3:00 5.10 9:00  13:00  Woda + Słodkie bułki + Rodzynki
4 Podzamcze 84 km 5.10 5:30 5.10 13:00  17:00  Woda + Banany + Rodzynki
5 Młyny 104 km 5.10 8:30 5.10 18:30 22:30  Woda + Leczo
6 Złoty Potok 124 km 5.10 11:00 6.10 4:00  32:00  Woda + Ciastka + Rodzynki
7 Olsztyn 144 km 5.10 14:00 6.10 11:00  39:00 Woda + Ciastka + Rodzynki
8 Częstochowa 161 km 5.10 16:00 6.10 16:00  44:00  

 

Na całej trasie obowiązuje limit 44 godzin. Limit uczestników wynosi 100 osób (powyżej tej liczby nie gwarantujemy pełnych świadczeń). 

UCZESTNICTWO

Aby wziąć udział w Zawodach SOG - Ultra należy być w dobrej kondycji fizycznej, bardzo dobrym stanie zdrowia (bez przeciwwskazań do uprawianie biegów na dystansach ultra) oraz posiadać niezbędne doświadczenie w biegach. Formalnymi warunkami uczestnictwa są: zaakceptowanie Regulaminu i rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego, ukończone 18 lat najpóźniej w dniu 5 października 2018 roku, wniesienie opłaty startowej, odebranie pakietu startowego w Biurze Zawodów w wyznaczonych godzinach, podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność, stawienie się punktualnie na starcie 

ZASADY RYWALIZACJI

Uczestnicy pokonują całą trasę wyłącznie pieszo.Uczestnicy poruszają się wyłącznie po wyznaczonej trasie, z numerem startowym przymocowanym w widocznym miejscu, z przodu ciała.Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ojcowskiego Parku Narodowego oraz ogólnych zasad poruszania się na terenie parków narodowych w Polsce, a także przepisów obowiązujących na terenie lasów.Obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia, niszczenia roślinności oraz innych działań niosących szkodę przyrodzie.Niestosowanie się do któregokolwiek z punktów Regulaminu może grozić dyskwalifikacją uczestnika. Zawodnicy będą klasyfikowani w kategorii damskiej i męskiej. Najlepsi zawodnicy otrzymają nagrody. Klasyfikacja zawodników odbędzie się na podstawie czasu osiągniętego na mecie, a w przypadku zawodników którzy nie dotrą do mety na podstawie czasu uzyskanego na ostatnim zaliczonym punkcie pomiaru czasu. 

BEZPIECZEŃSTWO, WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec Organizatorów.Przystępując do Zawodów każdy Uczestnik deklaruje, iż jego stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w tego rodzaju aktywności fizycznej.Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności przy przekraczaniu dróg asfaltowych i torów, podczas poruszania się drogami asfaltowymi oraz do bezwzględnego podporządkowania się oznaczeniom ostrzegawczym Organizatora i poleceniom Policji oraz służby porządkowej Organizatora. Przy poruszaniu się drogami publicznymi zawodnicy zobowiązują się do poruszania się chodnikiem, a w drugiej kolejności lewym poboczem. Jeśli nie ma takiej możliwości należy poruszać się lewą stroną drogi i ustępować pojazdom poruszającym się po drodze.Ze względów bezpieczeństwa, podczas rywalizacji, każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania wyposażenia obowiązkowego w postaci:

 •          plecak/nerka,
 •          pojemnik na wodę o pojemności min. 1 litra,
 •      kubek,
 •          2 latarki z odpowiednim zapasem bateriami,
 •          folia termoizolacyjna (NRC),
 •          gwizdek,
 •          ważny dokument tożsamości,
 •          gotówka - minimum 50 zł,
 •          naładowany telefon komórkowy,
 •          mapa trasy (dostarczona przez organizatora),
 •          numer startowy - w widocznym miejscu - na całej trasie,
 •          długie spodnie lub legginsy (akceptowane 3/4 wraz z długimi skarpetami - ważne, aby cała noga była przykryta),
 •          bluza z długim rękawem,
 •          kurtka lub peleryna przeciwdeszczowa z kapturem,
 •          element odblaskowy  lub oświetlenie w kolorze czerwonym
 •          bandaż elastyczny, środki opatrunkowe, przeciwbólowe
 •          wygodne obuwie.

Ponadto należy mieć ze sobą zapas napoju oraz prowiant, szczególnie na noc (zapasy można uzupełniać w sklepach na trasie)Brak któregokolwiek z elementów wyposażenia obowiązkowego będzie skutkował dyskwalifikacją zawodnika (nie dotyczy gotówki, która może zostać wydana na trasie). Od zmroku do świtu, oświetlenie w kolorze czerwonym musi być włączone i umieszczone w widocznym miejscu z tyłu ciała lub na plecaku.

REZYGNACJA, KONTUZJE

W przypadku ewentualnej chęci rezygnacji na trasie Zawodów, uczestnik powinien, w miarę możliwości, zrobić to w jednym z Punktów Kontrolnych, informując o tym fakcie obsługę Punktu. W przypadku braku takiej możliwości niezbędne jest telefoniczne poinformowanie Organizatora o rezygnacji pod numerem wskazanym w pakiecie startowym jako telefon alarmowy. Zgłoszenie rezygnacji jest równoznaczne z odstąpieniem od dalszego udziału w maratonie.Jeśli uczestnik wymaga interwencji służb medycznych lub ratunkowych, powinien w miarę możliwości powiadomić o tym Organizatora na jednym z punktów kontrolnych lub telefonicznie – dzwoniąc pod numer alarmowy. Każdy uczestnik, widząc innego uczestnika, który potrzebuje pomocy, zobowiązany jest udzielić mu pomocy w możliwym wymiarze oraz powiadomić telefonicznie (numer alarmowy) Organizatora o miejscu zdarzenia, rodzaju kontuzji oraz numerze zawodnika.Osoby znajdujące się na trasie, które nie są w stanie dotrzeć do mety przed jej zamknięciem mają obowiązek telefonicznego powiadomienia o tym fakcie sędziego w bazie maratonu.

PLANOWANA OPŁATA STARTOWA

Uczestnicy opłacają opłatę startową w wysokości:

120 do 1.09.2019

150 zł do 30.09.2019

200 zł w Biurze Zawodów przed startem

Opłatę należy wpłacić na konto Organizatora: 

Alior Bank 21 2490 0005 0000 4500 2850 3644 w tytule "imię, nazwisko z dopiskiem SOG - ultra" 

Uczestnik pojawi się na liście startowej po wniesieniu i zarejestrowaniu opłaty.

 

BIURO ZAWODÓW, ZAKWATEROWANIE

Baza i Biuro Zawodów znajdować się będzie w Szkole Podstawowej nr 58 im. T. Kościuszki, ul. Stanisława Pigonia 2, Kraków. Organizator zapewnia nieodpłatne noclegi w noc z soboty na niedzielę (7 października) w Częstochowie w warunkach turystycznych (własna karimata i śpiwór). 

ŚWIADCZENIA

Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia następujące świadczenia:

 • wodę na wybranych punktach kontrolnych wg rozpiski zamieszczonej w regulaminie,
 • posiłek regeneracyjny na mecie,
 • obsługa sędziowska,
 • numer startowy,
 • nagrody pieniężne dla najlepszych zawodników za miejsca 1-3 w kategoriach mężczyźni/kobiety,
 • mapa z zaznaczoną trasą,
 • zabezpieczenie medyczne na trasie,
 • 1 nocleg w warunkach turystycznych,
 • transport rzeczy osobistych zawodnika na metę w Częstochowie.
 • ubezpieczenie zbiorowe NNW uczestników sportów ekstremalnych.

 OCHRONA WIZERUNKU, DANE OSOBOWE

Uczestnicy Zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dot. Zawodów, w szczególności relacjach z Zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów.Uczestnicy Zawodów wyrażają też zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Zawodów. 

EWENTUALNE ZMIANY REGULAMINU

Zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie Zawodów. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznawania się ze zmianami.