Regulamin

CHARAKTER ZAWODÓW

Zawody Szlak Orlich Gniazd – Ultra SOG-Ultra mają charakter biegu terenowego po trasie wyznaczonej szlakiem turystycznym (Szlak Orlich Gniazd). Zawody polegają na przebiegnięciu (przejściu) całej trasy na czas w wyznaczonym limicie. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

 

ORGANIZATOR

Organizatorem Zawodów jest Stowarzyszenie na Rzecz Nieustającego Rozwoju VAJRA.

 

TERMIN, MIEJSCE, PROGRAM

Biuro zawodów:  Szkoła Podstawowa nr 58 im. T. Kościuszki, ul. Stanisława Pigonia 2, Kraków
Otwarcie biura: 4 października, godzina 15:00
Odprawa: godzina 19:00
Wspólne przejście na miejsce startu: godzina 19:30
Start – Kraków, Krowodrza
Meta, zakończenie, dekoracja – Częstochowa, Stary Rynek, Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego, Targowa 29, Częstochowa
Godzina startu: 4 października, godzina 20:00
Zamknięcie mety: 6 października, godzina 16:00

 

TRASA

Zawody odbędą się na trasie wytyczonej Szlakiem Orlich Gniazd od Krakowa do Częstochowy.

Dystans: ok. 161 km

Suma podejść: +2500 m 

 

PUNKTY KONTROLNE I ODŻYWCZE

Na trasie rozstawionych będzie 7 punktów odżywczych, z które będą jednocześnie punktami pomiaru czasu. Na punktach odnotowywany będzie czas przybycia zawodników. Ominięcie punktu kontrolnego jest uważane za odstąpienie od udziału w maratonie.

LIMITY/ŻYWIENIE

Lp Miejscowość Orientacyjna odległość Prognozowane przybycie najszybszego zawodnika Zamknięcie punktu Limit czasu Żywienie
1 Pieskowa Skala 26 km 4.10 22:20 5.10 1:40 5:40 Woda + Ciastka + Rodzynki
2 Rabsztyn 47 km 5.10 1:00 5.10 5:30 9:30  Woda + Ciastka + Rodzynki
3 Bydlin 62 km 5.10 3:00 5.10 9:00  13:00  Woda + Słodkie bułki + Rodzynki
4 Podzamcze 84 km 5.10 5:30 5.10 13:00  17:00  Woda + Banany + Rodzynki
5 Młyny 104 km 5.10 8:30 5.10 18:30 22:30  Woda + Kiełbaski + Kawa + Herbata
6 Złoty Potok 124 km 5.10 11:00 6.10 4:00  32:00  Woda + Ciastka + Rodzynki
7 Olsztyn 144 km 5.10 14:00 6.10 11:00  39:00 Woda + Ciastka + Rodzynki
8 Częstochowa 161 km 5.10 16:00 6.10 16:00  44:00  

 

Na całej trasie obowiązuje limit 44 godzin. Limit uczestników wynosi 100 osób (powyżej tej liczby nie gwarantujemy pełnych świadczeń). 

UCZESTNICTWO

Aby wziąć udział w Zawodach SOG - Ultra należy być w dobrej kondycji fizycznej, bardzo dobrym stanie zdrowia (bez przeciwwskazań do uprawianie biegów na dystansach ultra) oraz posiadać niezbędne doświadczenie w biegach. Formalnymi warunkami uczestnictwa są: zaakceptowanie Regulaminu i rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego, ukończone 18 lat najpóźniej w dniu 4 października 2019 roku, wniesienie opłaty startowej, odebranie pakietu startowego w Biurze Zawodów w wyznaczonych godzinach, podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność, stawienie się punktualnie na starcie 

ZASADY RYWALIZACJI

Uczestnicy pokonują całą trasę wyłącznie pieszo. Uczestnicy poruszają się wyłącznie po wyznaczonej trasie, z numerem startowym przymocowanym w widocznym miejscu, z przodu ciała. Dozwolony jest support zawodników tylko i wyłącznie na punktach odżywczych, nie wolno na trasie dowozić zawodnikowi ubrań, jedzenia, picia itp., zabrania się biec z zawodnikiem. 

Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ojcowskiego Parku Narodowego oraz ogólnych zasad poruszania się na terenie parków narodowych w Polsce, a także przepisów obowiązujących na terenie lasów.Obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia, niszczenia roślinności oraz innych działań niosących szkodę przyrodzie.Niestosowanie się do któregokolwiek z punktów Regulaminu może grozić dyskwalifikacją uczestnika. Zawodnicy będą klasyfikowani w kategorii damskiej i męskiej. Najlepsi zawodnicy otrzymają nagrody. Klasyfikacja zawodników odbędzie się na podstawie czasu osiągniętego na mecie, a w przypadku zawodników którzy nie dotrą do mety na podstawie czasu uzyskanego na ostatnim zaliczonym punkcie pomiaru czasu. 

BEZPIECZEŃSTWO, WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec Organizatorów. Przystępując do Zawodów każdy Uczestnik deklaruje, iż jego stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w tego rodzaju aktywności fizycznej. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności przy przekraczaniu dróg asfaltowych i torów, podczas poruszania się drogami asfaltowymi oraz do bezwzględnego podporządkowania się oznaczeniom ostrzegawczym Organizatora i poleceniom Policji oraz służby porządkowej Organizatora. Przy poruszaniu się drogami publicznymi zawodnicy zobowiązują się do poruszania się chodnikiem, a w drugiej kolejności lewym poboczem. Jeśli nie ma takiej możliwości należy poruszać się lewą stroną drogi i ustępować pojazdom poruszającym się po drodze.Ze względów bezpieczeństwa, podczas rywalizacji, każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania wyposażenia obowiązkowego w postaci:

 •          plecak/nerka,
 •          pojemnik na wodę o pojemności min. 1 litra,
 •      kubek,
 •          2 latarki z odpowiednim zapasem bateriami,
 •          folia termoizolacyjna (NRC),
 •          gwizdek,
 •          ważny dokument tożsamości,
 •          gotówka - minimum 50 zł,
 •          naładowany telefon komórkowy,
 •          mapa trasy (dostarczona przez organizatora),
 •          numer startowy - w widocznym miejscu - na całej trasie,
 •          długie spodnie lub legginsy (akceptowane 3/4 wraz z długimi skarpetami - ważne, aby cała noga była przykryta),
 •          bluza z długim rękawem,
 •          kurtka lub peleryna przeciwdeszczowa z kapturem,
 •          element odblaskowy  lub oświetlenie w kolorze czerwonym
 •          bandaż elastyczny, środki opatrunkowe, przeciwbólowe
 •          wygodne obuwie.

Ponadto należy mieć ze sobą zapas napoju oraz prowiant, szczególnie na noc (zapasy można uzupełniać w sklepach na trasie) Brak któregokolwiek z elementów wyposażenia obowiązkowego będzie skutkował dyskwalifikacją zawodnika (nie dotyczy gotówki, która może zostać wydana na trasie). Od zmroku do świtu, oświetlenie w kolorze czerwonym musi być włączone i umieszczone w widocznym miejscu z tyłu ciała lub na plecaku.

REZYGNACJA, KONTUZJE

W przypadku ewentualnej chęci rezygnacji na trasie Zawodów, uczestnik powinien, w miarę możliwości, zrobić to w jednym z Punktów Kontrolnych, informując o tym fakcie obsługę Punktu. W przypadku braku takiej możliwości niezbędne jest telefoniczne poinformowanie Organizatora o rezygnacji pod numerem wskazanym w pakiecie startowym jako telefon alarmowy. Zgłoszenie rezygnacji jest równoznaczne z odstąpieniem od dalszego udziału w maratonie.Jeśli uczestnik wymaga interwencji służb medycznych lub ratunkowych, powinien w miarę możliwości powiadomić o tym Organizatora na jednym z punktów kontrolnych lub telefonicznie – dzwoniąc pod numer alarmowy. Każdy uczestnik, widząc innego uczestnika, który potrzebuje pomocy, zobowiązany jest udzielić mu pomocy w możliwym wymiarze oraz powiadomić telefonicznie (numer alarmowy) Organizatora o miejscu zdarzenia, rodzaju kontuzji oraz numerze zawodnika. Osoby znajdujące się na trasie, które nie są w stanie dotrzeć do mety przed jej zamknięciem mają obowiązek telefonicznego powiadomienia o tym fakcie sędziego w bazie maratonu.

PLANOWANA OPŁATA STARTOWA

Uczestnicy opłacają opłatę startową w wysokości:

120 do 1.09.2019

150 zł do 30.09.2019

200 zł w Biurze Zawodów przed startem

Opłatę należy wpłacić na konto Organizatora: 

Alior Bank 21 2490 0005 0000 4500 2850 3644 w tytule "imię, nazwisko z dopiskiem SOG - ultra" 

Wpisowe zwracamy do 10 września całość, 1/2 kwoty do 25 września, od 26 września wpisowe nie podlega zwrotowi.

Uczestnik pojawi się na liście startowej po wniesieniu i zarejestrowaniu opłaty.

 

BIURO ZAWODÓW, ZAKWATEROWANIE

Baza i Biuro Zawodów znajdować się będzie w Szkole Podstawowej nr 58 im. T. Kościuszki, ul. Stanisława Pigonia 2, Kraków. Organizator zapewnia nieodpłatne noclegi w noc z soboty na niedzielę (7 października) w Częstochowie w warunkach turystycznych (własna karimata i śpiwór). 

ŚWIADCZENIA

Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia następujące świadczenia:

 • wodę na wybranych punktach kontrolnych wg rozpiski zamieszczonej w regulaminie,
 • posiłek regeneracyjny na mecie,
 • obsługa sędziowska,
 • numer startowy,
 • nagrody pieniężne dla najlepszych zawodników za miejsca 1-3 w kategoriach mężczyźni/kobiety,
 • mapa z zaznaczoną trasą,
 • zabezpieczenie medyczne na trasie,
 • 1 nocleg w warunkach turystycznych,
 • transport rzeczy osobistych zawodnika na metę w Częstochowie.
 • ubezpieczenie zbiorowe NNW uczestników sportów ekstremalnych.

 OCHRONA WIZERUNKU, DANE OSOBOWE

Uczestnicy Zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dot. Zawodów, w szczególności relacjach z Zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów.Uczestnicy Zawodów wyrażają też zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Zawodów. 

EWENTUALNE ZMIANY REGULAMINU

Zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie Zawodów. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznawania się ze zmianami.  

Zapisanie się na rajd jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją klauzuli RODO znajdującą się na stronie Biegu w zakładce "RODO"